آقای محمد رضا شریعت در حال زیارت آرامگاه حاج شیخ جعفر شوشتری در بارگاه حضرت علی (ع) در نجف (اربعین 1394)

آقای محمد رضا شریعت در حال زیارت آرامگاه حاج شیخ جعفر شوشتری در بارگاه حضرت علی (ع) در نجف اشرف

(اربعین حسینی بیستم صفر 1437 قمری مطابق با 11 آذر 1394 شمسی)