اشعاری از شعرای گویش های مختلف خوزستان اجرا شده توسط استاد محمد باقر نیرومند - بخش اول

 

اشعاری از شعرای گویش های مختلف خوزستان اجرا شده توسط استاد محمد باقر نیرومند - بخش دوم

 

 

اشعاری از شعرای گویش های مختلف خوزستان که توسط استاد نیرومند در سال 1349 شمسی خوانده و اجرا شده اند.