چاپ
بازدید: 495

 اشعاری با گویش شوشتری از استاد نیرومند با خط خودشان (3)