آیت الله حاج شیخ محمد تقی شیخ شوشتری معروف به علامه شوشتری نتیجه حاج شیخ جعفر شوشتری و فرزند حاج شیخ محمد کاظم شریعت جعفری می باشند.

آیت الله حاج شیخ محمد تقی شیخ شوشتری