ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (18) -  روز عاشورا شیدونه حاج شیخ جعفر در نزدیکی بقعه سید محمد شاه

روز عاشورا شیدونه حاج شیخ جعفر در نزدیکی بقعه سید محمد شاه