ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (2) - فرزندان استاد

از چپ به راست ظریفه نیرومند، اقدس نیرومند، ایرج نیرومند و عبدالمجید نیرومند