ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (5‏) - حاج ضیاء الدین محیط و فرزند ایشان نظام الدین محیط

از چپ به راست حاج ضیاء الدین محیط از فرزندان حاج شیخ محمد کاظم شریعت جعفری و نظام الدین محیط

دانش آموز برجسته دبیرستان رازی آبادان که متاسفانه در همین شهر بدلیل تصادف بدرود حیات گفتند.