از دیگر اولین های شوشتر داشتن رادیوست که این جعبه جادوئی را یکی دو نفر قبل از ایشان داشته اند و مردم برای استماع خبرهای جنگ دوم در منازل آنان جمع میشده اند.

از مشخصه های خانه استاد محمد باقر نیرومند یک آنتن رادیو با ارتفاع نزدیک به 10 متر از چوب تبریزی بود که در مرتفع ترین قسمت خانه ایشان نصب شده بود که مقره هائی از جنس چینی سیم های آنتن را نگهداری میکردند. با این آنتن شنیدن رادیوهای خارجی که برنامه فارسی داشتند و همچینین رادیوهای شهرستانهای ایران که جدیدا تاسیس شده بودند از جمله رادیو تبریز و رادیو سنندج ممکن میشد.

در تنظیم بخشی از متن فوق از مقاله آقای دکتر عبدالکریم بهنیا که در بزرگداشت استاد محمد باقر نیرومند در روزنامه کیهان نگاشته اند استفاده گردیده است. شماره 14109 شنبه بهمن 1369