حاج شیخ جعفر شوشتری دارای سه فرزند بنام های آقا شیـخ محمد علی، آقا شیـخ ابراهیم، آقا شیـخ اسماعیل بوده اند که استاد محمد باقر نیرومند تنها فرزند آقا شیخ  اسماعیل میباشد.

 

فرزندان آقا شیخ ابراهیم با نام فامیلی کیوان و همچنین آقا شیخ محمد علی با نام شیخ و فرزندان شهید حاج شیخ مرتضی ملقب به شهید زاده هستند.

حاج شیخ مرتضی در بزرگسالی شیخ محمد علی جعفر زاده و فرزندش حاج شیخ مرتضی
   

حاج شیخ مرتضی در بزرگسالی  

شیخ محمد علی جعفر زاده و فرزندش حاج شیخ مرتضی