عکسی تاریخی از مرحوم آیت الله شیخ محمد علی جعفر زاده فرزند حاج شیخ جعفر شوشتری با فرزندش، شهید حاج شیخ مـرتضی که بنقل از استـاد نیرومنـد احتمـالا توسط کلنل لینچ از مدیران کشتیرانی لینچ و با عکاس شرکت گرفته شده است.

قرآن روی پای شیخ، قرآن خطی متعلق به حاج شیخ جعفر شوشتری است.

مرحوم آیت الله شیخ محمد علی جعفرزاده و فرزندش شهید حاج شیخ مرتضی