مدیریت دبستان ملی جعفری 1344

مدیریت دبستان ملی جعفری 1344

(عکس در حیاط دبستان گرفته شده است)