نصاب شوشتر سروده استاد محمد باقر نیرومند - بخش اول

 

نصاب شوشتر سروده استاد محمد باقر نیرومند - بخش دوم

 

نصاب شوشتر سروده استاد محمد باقر نیرومند - بخش سوم

 

نصاب شوشتر سروده استاد محمد باقر نیرومند - بخش چهارم

 

 

نصاب شوشتر سروده استاد محمد باقر نیرومند با صدای ایشان در سال ۱۳۴۹ شمسی