استاد هنگام نوشتن نصاب شوشتر سال 1349

استاد هنگام نوشتن نصاب شوشتر سال 1349