استاد نیرومند با مرحوم ضیاء الدین محیط
استاد نیرومند با مرحوم ضیاء الدین محیط

استاد نیرومند با مرحوم ضیاء الدین محیط