استاد نیرومند به اتفاق آموزگاران دبستان ملی جعفری سال 1340 شمسی

استاد نیرومند به اتفاق آموزگاران دبستان ملی جعفری سال 1340 شمسی

(عکس در حیاط دبستان گرفته شده است)