استاد نیرومند پس از ملبس شدن به لباس جدید و کلاه پهلوی

استاد نیرومند پس از ملبس شدن به

لباس جدید و کلاه پهلوی