در حسینیه شیخ شوشتر آقا شیخ ابراهیم جعفر زاده فرزند حاج شیخ جعفر شوشتری
     
 

در حسینیه شیخ شوشتر

آقا شیخ ابراهیم جعفر زاده فرزند حاج شیخ جعفر شوشتری