دوربین جعبه ای دوربین فانوسی

 

دوربین سمت چپ از نوع دوربین هائی که استاد نیرومند برای برداشتن عکس پرسنلی از مراجعین استفاده

میکرد و دوربین سمت راست دوربین فانوسی که با آن عکاسی میکردند.