عکسی از شاه نشین قلعه سلاسل 1320

استاد محمد باقر نیرومند

عکسی از شاه نشین قلعه سلاسل 1320

از چپ به راست، آقای صدرالدین امام، محمد باقر نیرومند و سید حسن بهاری