ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (14) - بند میزان- شوشتر- قسمت شمالی- سال 1323