ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (12) - پل شاپوری شوشتر