استاد نیرومند در بخشی از کتاب یادی از شوشتر در هنگام شرح زندگی شهید حـاج شیخ مرتضی اشـاره میکنند که در هنگام طفولیت ایشان قرار بوده حاج شیخ مرتضی اولین مدرسه جدید شوشتر را بنام شرف افتتاح نموده و در آن تحصیل نمایند که با ترور حاج شیخ مرتضی این مساله معوق می ماند.

ایشان بناچار در یک مکتب سنتی به یادگیری دروس مطابق زمانه خود پرداختند و همزمان در مکتب دیگری نزد فضلای وقت مرحوم سید جلال جزایری و مرحوم سید نورالدین امام مقدمات صرف و نحو عربی و مقداری ادبیات فارسی، تاریخ و جغرافیا را تحصیل کرده و تدریجا با بالا رفتن سن خدمت استادان دیگـری چون حـاج شیخ محمد کاظم شریعت جعفری شروع بخواندن و فراگرفتن منطق و معانی بیان و بدیع و اصول فقه نموده و همزمـان با آن خط نسخ را هم نزد مرحوم سید محمد باقر حکیم که از خوشنویسان عصر بوده شروع به یادگیری و تمرین نمــوده و فقه جعفری و اصول فقه را نزد دیگر استاد خود حاج شیخ محمد کاظم شریعت جعفری ادامه داده است.