ذکر مطلبی توسط آیت الله مجتهدی تهرانی در خصوص آیت الله حاج شیخ جعفر شوشتری