عکسی از استاد نیرومند مقابل قلعه سلاسل شوشتر (سال 1320)

عکسی از استاد نیرومند مقابل قلعه

سلاسل شوشتر (سال 1320)