ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (3)

از عکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند

عبدالمجید نیرومند ، ایرج نیرومند و فرخ نیرومند

فرزندان استاد در باغ گلووی شوشتر (سال 1329)