استاد محمد باقر نیرومند در لباس روحانیت در حسینیه شیخ شوشتر

استاد محمد باقر نیرومند

در لباس روحانیت در حسینیه شیخ شوشتر