ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (7)

عبد المجید نیرومند، ایرج نیرومند و ظریفه نیرومند