از عکسهائی که توسط استاد نیرومند در سال 1321 شمسی گرفته شده است.

ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (8) ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (9)
   

عبد المجید نیرومند و ایرج نیرومند در لباس پیشاهنگی

از راست به چپ نظام الدین محیط، ایرج نیرومند،

عبدالمجید نیرومند و مرتضی محیط