آغاز مرمت منزل حاج شیخ جعفر شوشتری (سال 1394)

آغاز مرمت منزل حاج شیخ جعفر شوشتری (سال 1394)