ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (4)

از عکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند

عبدالمجید نیرومند و ایرج نیرومند