ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (13) - بند میزان- شوشتر- قسمت جنوبی- سال 1321