استاد محمد باقر نیرومند عکاس عکس های پرسنلی برای تذکره و گذرنامه زوار زیارتگا ههای مقدس شیعیان بودند که با دوربینهای بزرگ جعبه ای این امر را بانجام میرساندند این دوربین ها که تا سالیان اخیر نمونه های آنرا میتوانستیم در شهرهای قدیمی و زیارتی ببینیم شامل یک تاریکخانه و لابراتور سرخود بود که تمامی عملیات عکسبرداری و ظهور فیلم و چاپ عکس و ثبوت آن در همان جعبه چوبی بانجام میرسید و عکس در مدت بسیار کمی ظاهر و چاپ و خشک شده و پس از برش به متقاضی تحویل میگردید تا آنجائیکه مشخص است بجز ایشان آقای قانع هم که حدودا همسن و سال ایشان بودند در شوشتر عکاسی میکرده اند و باید خانواده ایشان که در اینمورد اطلاعات کافی دارند عکس و اطلاعات خود را منتشر نمایند.