="استاد

استاد نیرومند بهمراه دو تن از نوه های خود

سیامک نیرومند و سیاوش نیرومند