از دیگر فرزندان مشهور حاج شیخ محمد علی حاج شیخ محمد کاظم شریعت جعفری است.

  مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد کاظم شریعت جعفری ( سال 1320 )حسینیه شیخ شوشتر روزهای آخر زندگی سال 1330 شمسی در جلوی اتاق محل سکونت در منزل شیخ در شوشتر
     
 

مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد کاظم شریعت جعفری

( سال 1320) حسینیه شیخ شوشتر 

روزهای آخر زندگی سال 1330 شمسی

در جلوی اتاق محل سکونت در منزل شیخ در شوشتر