حاج شیخ ضیاء الدین محیط و حاج شیخ بهاء الدین شریعت

حاج شیخ بهاء الدین شریعت با نوه مرحوم محیط

 

حاج ضیاء الدین محیط

 

در منزل شیخ شوشتر