ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (15) - کودکان کودکستان دولتی شوشتر سال 1329

کودکان کودکستان دولتی شوشتر سال 1329

سمت چپ پائین عکس، فرخ نیرومند