شاگردان ایشان که اکنون اکثرا دوره سالمندی را میگذرانند از حسن خلق و متانت و بردباری و بی ادعائی و توکل، ایثار و استقامت و پایداری ایشان در مشکلات خاطرات فراوانی دارند. ساده زیستی بی تکلفی و گریزان بودن از نام و شهرت باعث گردید که ایشان که بحق در ادبیات فارسی و عرب سزاوار تدریس در دانشگاهها بود قناعت به مدیریت دبستان نمودند.