استاد نیرومند (سال 1330)

استاد نیرومند (سال 1330)