فرزندان آیت الله حاج شیخ محمد کاظم شریعت جعفری

حاج شیخ بهاء الدین شریعت

حاج ضیاء الدین محیط

علامه شوشتری

فرزندان آیت الله حاج شیخ محمد کاظم شریعت جعفری