آیت الله حاج شیخ محمد کاظم شریعت جعفری که معروف به (آغوی گپ) آقای بزرگ بوده و سالها در شوشتر زعامت روحانی شهر و منطقه را داشته و در قضایای تاریخی منطقه نقش آفرین بوده که باید محققان تاریخی و اشخاص مطلع درباره تاریخ و دوره ایشان و نقش ایشان در رهبـری روحانـی شوشتـر و منطقه، اظهار نظر نمایند.

از خصوصیات برجسته ایشان داشتن هوش سرشار در تحصیل علوم مذهبی و گرفتن درجه اجتهاد در جوانی بوده و از دیگر مختصات ایشان داشتن درجه اجتهاد و اجازه از دو روحـانی بزرگ و نام آور عصر با دو مشـرب و سلیقـه مختلف بوده.

ایشان هم از آیت الله آخوند ملا محمد کاظم خراسانی که از مشروطه خواهان بنام بوده اند و هم از آیت الله سید محمد کاظم یزدی که از مشروعه خواهان بوده اند، اجازه و اجتهاد داشته اند.

  آیت الله آخوند ملا کاظم خراسانی آیت الله سید محمد کاظم یزدی
     
 

آیت الله آخوند ملا کاظم خراسانی

آیت الله سید محمد کاظم یزدی