مهندس محمد طاهر شریعت جعفری مهندس محمد طاهر شریعت جعفری و حاج شیخ بهاء الدین شریعت در پونای هند
   

مهندس محمد طاهر شریعت جعفری 

مهندس محمد طاهر شریعت جعفری و حاج شیخ بهاء الدین شریعت در پونای هند 

فرزندان آیت الله حاج شیخ محمد کاظم شریعت جعفری