ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (16) - منبر چوبی و محراب مسجد جامع شوشتر سال 1319

از عکسهای استاد نیرومند

منبر چوبی و محراب مسجد جامع شوشتر

سال 1319