ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (1) - فرزندان استاد

عکسهای گرفته شده توسط استاد

از چپ به راست ظریفه نیرومند، اقدس نیرومند، عبدالمجید نیرومند و ایرج نیرومند