ایشان در سال 1304 شمسی به استخدام وزارت آموزش و پرورش که در آن زمان وزارت معارف و صنایع مستظرفه نامیده میشد درآمد. از همان تاریخ به تعلیم و تربیت فرزندان این کشور پرداخت و این شغل مقدس را در مقاطع مختلف اهواز تحصیلی، اداری تا سال 1331 در شوشتر ادامه داد و در اواخر 1331 به اهواز منتقل و به کارهای اداری، آموزشی در اهواز پرداخت تا اینکه در مهر ماه سال 1337 به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

  استاد محمد باقر نیرومند استخدام در معارف شوشتر

                                        استخدام در معارف شوشتر

                                                          با سپاس از آقای سعید زاهد زاده