ازعکسهای گرفته شده توسط استاد نیرومند (17) - روز عاشورا نخل سادات و شیدونه حاج شیخ جعفر

از عکسهای استاد نیرومند

روز عاشورا نخل سادات و شیدونه حاج شیخ جعفر