منزل مسکونی استاد محمد باقر نیرومند واقع در محله میدان شیخ شوشتر