نمای کلی از آغاز مرمت منزل حاج شیخ جعفر شوشتری (سال 1394)

نمای کلی از آغاز مرمت منزل حاج شیخ جعفر شوشتری (سال 1394)