بدین ترتیب استاد محمد باقر نیرومند فرزند ( آقا شیخ اسماعیل جعفـر زاده و بانـو فاطمه بیگـم ) نوه حـاج شیخ جعفـر شوشتری هستند.

 از دیگر بزرگان مذهبی خانواده شیخ، (حاج شیخ محمد تقی شیخ) معروف به علامه شوشتری میباشند که از فرزندان آیت الله حاج شیخ محمد کاظم شریعت جعفری بوده و درباره ایشان و آثارشان که هم اکنون در حوزه های علمیه ایران و دیگر کشورهای اسلامی تدریس میشوند مقالات و کتابهایی نگاشته شده که باید شخصیت والای این بزرگمرد فرزانه را با مطالعه آنها شناخت.

فرزند ایشان آقای دکتر محمد علی شیخ هم از مفاخر فرهنگی این خانواده می باشد که استاد دانشگاه بوده و سـه دوره نمایندگی شوشتر در مجلس شورای اسلامی را داشته اند و بـررسی و شناخت ایشـان خود بحث مبسـوط و جداگانه ای می طلبد.

دیگر فرزندان حاج شیخ محمد کاظم شریعت جعفری مانند حاج ضیاء الدین محیـط، حاج شیخ بهاء الدین شریعت، آقای مهندس محمد طاهر شریعت جعفری و آقای شیخ علاءالدین شریعت جعفری میباشند که باید اشخاص مطلـع اطلاعـات دقیق و موثقـی را در مـورد شخصیت آنان جمع آوری و ارائه نمایند.