استاد نیرومند با نوه های خود (3‏)

استاد نیرومند با دو تن از نوه های خود

رامین اسپندار و فرشید نیرومند

(سال 1350 اهواز)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استاد نیرومند با نوه های خود (2 ‏)
 
 

استاد نیرومند با دو تن از نوه های خود

( تهران )