اشعاری با گویش شوشتری از استاد نیرومند با خط خودشان

استاد نیرومند اشعاری با گویش شوشتری و رباعیاتی با زبان فارسی نیز سروده اند که نمونه ای از آنها با خط خودشان موجود است.